شن تونگ ، جدیدترین گونه:

شن تونگ که از آن به عنوان پالونیای مصنوعی هم یاد می شود ،ترکیبی از دو گونه تومنتوسا و فورتونی می باشد(همانند پالونیای الونگاتا).به طور اختصار باید بیان نمود که این گونه با توجه به تغییرات ژنتیکی که در آن صورت گرفته نسبت به برخی از بیماریهای پالونیا مقاوم تر شده و همچنین نسبت به تغییرات دمایی وکم آبی که نتیجه این تغییرات روی رشد و چوب دهی این گونه نسبت به دیگر گونه ها تاثیر گذاشته است.باید اضافه نمود که این گونه در واقع اصلاح شده گونه الونگاتا می باشد و شباهتهای بسیاری میان آنها وجود دارد.

از ویژگی های این گونه می توان به نوع چتر آن اشار نمود که که باریک و متوسط می باشد.یعنی می توان تعداد بیشتری از این نوع پالونیا را نسبت به دیگر گونه ها در زمین کشت نمود.

البته د رخصوص جوانه زنی تقریبا تمام گونه های پالونیا یکسان می باشند(جوانه زنی پس از برداشت چوب)اما برخی بر این باورند که درصد جوانه زنی در گونه شن تونگ بالاتر و در حدود ۱۰۰% می باشد.