در این سایت دو واریته از پالونیا عرضه می گردد که از با توجه به آب و هوای ایران انتخاب گردیده است:

پالونیای الونگاتا و پالونیای شن تونگ(پالونیای مصنوعی) که شن تونگ آخرین گونه اصلاح شده از پالونیا می باشد که مقاومت این گیاه را در مقابل سرما ،گرما و تغییرات ph خاک افزایش داده است و در میزان چوب دهی تا حدی قابل توجهی ارتقائ یافته است.

ریشه لخت:

که میتوان آن را به صورت مستقیم در در زمین یا گلدان کشت نمود.از معایب این روش تلفات طبیعی می باشد.

نهال ۷۰ روزه:

نهالهای گلدانی با اندازه ۲۵ تا ۵۰ سانتیمتر که در هر جایی کاشته میشود.تلفات این روش کشت نزدیک به صفر است و تقریبا بهترین و ارزان ترین روش کاشت می باشد.

نهال یک ساله:

جهت جنگل کاری و کاشت در حاشیه جاده ها.از معایب این روش قیمت بالا و هزینه های جابجایی آن است.