مطالب بیشتر درباره پالونیا و سایر گیاهان

کلیاتی درخصوص گونه های پالونیا:

۱۰۲۴px-PaulowniaFortunei

پالونیا

مورفولوژی

پالونیا دارای پوست خاکستری ،قهوه ایی یا سیاه است که برروی پوست آن دردرختهای جوان عدسکهایی وجوددارد.شاخه های جوان از کرکهای غده ایی پوشیده شده اند ورشد شاخه ها بصورت انشعابات دوشاخه ایی کاذب است . برگها دردرختان جوان بزرگ وبادمبرگهای بلند می باشد . گل آذین خوشه مرکب وگلها به رنگ ارغوانی وصورتی هستند،میوه کپسول وبذرها ریز وبالدارند.

طبقه بندی

برای شناسایی گونه ها ، طول گرزنها ، داشتن دمگل یا نداشتن آن ، طول لوبهای کاسه گل ،شکل جام وکپسول، ضخامت فرابر میوه وشکل جفت مورد بررسی قرارمیگیرند.

پراکندگی جغرافیایی

ازشمال تا جنوب کشورچین گسترده شده وتا ارتفاعات ۲۴۰۰ متری جنوب غربی چین مشاهده شده اند.منشاء گونه واقع در اطراف رودخانه یانگ تسه می باشد در طبیعت فاصله جغرافیایی بین افراد یک گونه باعث بوجود آمدن تفاوتهای درون گونه ایی شده واریته هایی را بوجودآورده است .این درخت در گلخانه ونواحی گرمسیری خزان نمی کند .گونه P.elongata از نظر تولید میوه وزنده مانی در شمال رودخانه یانگ تسه بهترین گونه بوده است ورشد خوبی دارد.

خصوصیات اکولوژیکی

رشد سریع از خصوصیات ثابت گونه های پالونیاست .درارتفاعات گونه های P.tomentosa ,P.elongata قابل رویش است در مناطق پست گونه P.fortunei بخوبی رشد می کند و گونه P.elongata درهردومنطقه قابل رویش است در مناطق جنوبی P.kawakami رشد کندتری نسبت به سایر گونه ها دارد. ریشه های پالونیا عمیق هستند وبصورت انشعابات دوشاخه ایی وانبوه رشد می کنند ودر خاک شنی با زهکشی مناسب درعمق ۴۰-۱۰۰ سانتی متری گسترد می شوند که درمقایسه با ریشه گیاهان زراعی که در عمق صفرتا ۴۰ سانتی متر رشد میکنند برای کشت تلفیقی بسیار مناسب بوده چنانکه بین درختان وگیاهان زراعی برای استفاده از موادغذایی خاک رقابت بوجود نمی آید. رشد تاج بصورت انشعابات دوشاخه ایی کاذب است زیرا جوانه انتهایی در زمستان از بین میرود طرزرشد شاخه ها نشان دهنده سن درخت نیز می باشد.
حجم تنه درخت طی دو مرحله رشد طولی افزایش می یابد و ۹۰درصد حجم چوب گونه P.fortunei از اولین مرحله رشد طولی تنه بدون شاخه وبرگ بدست می آید .حتی دردرختان ۴۰-۵۰ ساله نیز افزایش رشد حجمی وجوددارد.دراین زمان یعنی در ۵۰ سالگی این درخت حجم چوبدهی تنه درگونه P.fortunei با قطرمساوی بیشتراز گونه P.elongata است(۱۸-۳۶ درصد) ولی در سن های پائین رشد هر دو گونه با هم برابر است . همینطور افزایش رشدحجمی درختان دست کاشت بیشتراز درختان بومی است سرعت رشد درختان بذری کمتر ولی تداوم رشد آنها بیشتراست .

نیازهای اکولوژیکی:

دما: متوسط دمای مناسب برای درختان پالونیا بین حداقل ۵ – درجه سانتی گراد درزمستان وحداکثر ۴۳ درجه سانتی گراد درتابستان می باشد . گونه P.fargessi درمناطق مرطوب مرتفع با دمای۱۰ – درجه سانتی گراد نیز مشاهده شده است گونه P.tomentosa مقاومترین گونه نسبت به دمای بسیارپائیین می باشد بعداز آن گونه P.elongata و گونه P.catalpifolia می باشند گونه های P.kawakami , P.taiwanian , P.fargesii نسبت به دمای پایین آسیب پذیرتر می باشند.بهترین دما برای رشد طولی وقطری پالونیا ۲۴-۲۹ درجه سانتی گراد است. گونه های بومی جنوب چین نسبت به سرما ویخبندان حساسترند واگر درشمال چین کاشته شوند حجم چوبدهی مناسبی ندارند ،نهالهای حاصل از جست بعلت توقف سریعتر رشد طولی وشروع چوبی شدن نسبت به نهالهای یکساله دست کاشت درمقابل سرما مقاوم ترند ، زمان توقف رشد طولی نهالها درپائییز همزمان باخزان برگهاست .جهت سازش باشرایط محیط درزمستان لوبهای گوشتی وضخیم کاسه گل ، جوانه های گل را از خطر یخ زدگی محافظت می کنند همچنین روزنه های هوایی با فلسها وکرکهایی پوشیده شده اند که موجب کاهش تبخیر وتعرق می گردند .مهمترین عامل آسیب دیدگی درختان ، تغییرات شدید دمای شب وروز است که درزمستانهای سرد برای جلوگیری از یخ زدگی تنه درختان را به آب آهک آغشته می کنند.

بارندگی: حداقل میزان میزان بارندگی موردنیاز درختان پالونیا سالانه ۲۵۰ میلیمتر وحداکثر ۲۰۰۰تا۳۰۰۰ میلیمتر می باشد دوگونه P.tomentosa , P.elongata مقاومترین گونه ها نسبت به خشکی وکم آبی می باشند.

نور: گونه P.elongata درچند جنس خاک بخوبی رشد میکند گونه P.fortunei مقاومترین گونه نسبت به خاک رس می باشد . پالونیا به خاکی با ۵۰% تخلخل و۳۰% تهویه با چگالی ۰۳/۰ – ۳/۱ g/m³ نیازدارد.درفصل مرطوب سطح ایستابی با سطح خاک باید بیشتراز۵/۱ متر فاصله داشته باشد .مقاومترین گونه نسبت به تغییرات PH خاک P.elongata , P.tomentosa می باشند که در PH بین ۵- ۹/۸ به رشد خودادامه می دهند.

ارتفاع: گونه P.catalpifolia بهترین گونه برای مناطق میانبند و P.tomentosa بهترین گونه برای مناطق ییلاقی و در مناطق قشلاقی (مناطق نیمه گرمسیری با خاک لومی سنگین – رسی سبک) گونه p.fortunei و گونه P. fargesii بهترین گونه ها هستند.

اصلاح نژاد: میزان چوبدهی گونه P.fortunei 40% بیشتر ازسایر گونه بوده بنابراین دراصلاح نژادبه عنوان یکی از پایه ها بایدمدنظرقرارگیرد. نتایج حاصل از تلاقی دوگونه P.tomentosa , P.fortunei ازنظر ارتفاع ومقاومت درمقابل شرایط سخت محیط مناسبتراز والدین خود می باشند که گونه میشود. p.elongata تولید

کاشت مستقیم نهال کشت بافتی درمحیط پرورش اصلی موجب کوتاه شدن دوره بهره برداری میگردد.ظرفیت تولید نهال با کشت بافت درهرهکتار ۱۲۰۰۰ نهال می باشد که درسال اول بطول ۲۳/۵ تا۸ متروقطر یقه ۱۴ سانتیمتر بوده است . مناسب ترین گونه برای نهالکاری حاشیه جاده ها گونه P.fortunei باطول ۴ متر وقطر ۶ سانتیمتر می باشد ومناسبترین گونه برای جنگلکاری گونه P.elongata که بطول ۴متر ونسبت طول به قطر یقه آن ۶۰-۷۰ است .تولید نهال با قلمه ساقه مشکلتر بوده ولی درصورت تکثیر , نهالهای قوی ومقاوم تولید می کنند .درشرایط مناسب نهالهای بذری یکساله بطول ۶/۵ متر وبه قطر ۷ سانتی متر میرسند .بذرها برای تکثیر بایستی از بهترین پایه های مادری که رشد عالی وتنه خوش فرم سالم وبیشتر ازهشت سال دارند انتخاب گردند، تعداد نهال بذری تولیدشده در ۱۵۰ متر مربع نهالستان برای کاشت دریک هکتار زمین جنگلی کافیست

جنگلکاری: درختان پالونیا نباید درمناطقی جنگلکاری شوند که خاک رسی خشک وفقیر ،شوروقلیایی بازهکشی نامناسب وسطح ایستابی بالا بوده ومنطقه در معرض وزش بادهای شدید ویا دمای حداقل کمتر از ۲۵- سانتی گراد باشد.

فواصل مناسب کاشت درجنگل ۴×۵ (۵۰۰درخت درهکتار)، ۵×۵(۴۰۰درخت درهکتار)، ۵×۶ (۲۷۸ درخت درهکتار)

می باشد. فواصل مناسب کاشت دردیمزارها وزمینهای زراعی ۵×۱۰ , ۲۰۰درخت درهکتار می باشد و در زمین های خصوصی برای کشت پالونیا برای صنعت چوب میتوان ۲×۲ ( ۲۵۰۰ درخت در هکتار ) و ۲٫۳۰×۲٫۳۰ ( ۲۰۰۰ درخت در هکتار ) میتوان کشت کرد .

کاشت درختان پالونیا در زمینهای زراعی موجب بهبود آب وهوای مناطق خشک وبادگیر می شود .بهترین نوع آمیختگی درختان پالونیا با گیاه بامبو می باشد زیرا بامبو سایه پسند با ریشه کم عمق بوده ومزاحمتی برای رشد وزادآوری درختان پالونیا ایجاد نمی نماید.

تلفیق کشاورزی ودامداری:

بدلیل فواصل برگها وشاخه ها، درختان پالونیا دارای تاج پوشش باز وگسترده ایی هستند بطوریکه نور براحتی از آن نفوذ میکند ومناسبترین درختنان برای کاشت در مزارع می باشند بطوریکه میزان نفوذ نور از گو(P.elongata)ه بیشتراز گونه صنوبر و۳۸% بیشتراز گونه اقاقیاست .بااین روش در فصل رشد برگها زمانی ظهور میکنند که گیاهان زراعی رشد خودرا تکمیل کرده ونورخودرا جهت تولید دریافت داشته اند وزمان برگ ریزی دیرتر از سایر درختان می باشد چنانکه برگها مانند سرپناهی گیاهان زراعی رااز نفوذ سرما وبادپاییزه مصون نگاه میدارند .وجود درختان در مزارع سرعت باد را ۲۱-۵۲% کاهش داده وبدلیل کاهش تبخیر خاک ظرفیت ، عملکرد مزرعه را افزایش می دهد .میزان محصول گندم دراین روش ۶-۲۳% افزایش نشان داده است. علاوه برآن سرشاخه های حاصل از هرس درختان ۱۰ ساله ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم هیزم وحدود ۱۰۰ کیلوگرم برگ تازه جهت مصرف خوراک دام تولید می کنند.

بیماریها: بیماریهای اصلی درختان پالونیا Sphaceloma ,Wistshes’broo , Damping-,Anthracnoce,Paulowina Hara می باشد که با کنترل نهالستان وضدعفونی بذر از شیوع این بیماریها پیشگیری می شود